7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAD/CAM/CAE системи в машиностроенето Янакиев 2010г.

CAD/CAM/CAE системи в машиностроенето Янакиев 2010г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


За повече информация: 088 682 47 47

Съдържание

ПРЕДГОВОР 5
 
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 6
 
ГЛАВА 1 ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAM/CAE СИСТЕМИТЕ В
 
МАШИНОСТРОЕНЕТО 7
 
1.1 CAD /САЕ системи - история на развитие 7
 
1.2 CAD/CAM/CAE системи - общи положения 8
 
1.3 Програмно осигуряване на CAD/CАМ системите 10
 
1.4 Геометричните модели в CAD системите   13
 
1.5 Ядра на 3D CAD/CAM/CAE системите 16
 
ГЛАВА 2 ИНЖЕНЕРНИ ПОДХОДИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 19
 
2.1 Предимството на 3D проектирането спрямо 2D проектирането 19
 
2.2 Основни принципи в 3D проектирането 23
 
2.3 Стандартизация и обмен на данни между различните системи за
 
проектиране 25
 
2.4 Приложение на 3D библиотеките в машиностроенето 27
 
2.5 Системно (хардуерно) осигуряване    32
 
ГЛАВА 3 САМ СИСТЕМИ 37
 
3.1 САМ системи общи понятия, история на развитие 37
 
3.1.1 История на развитието на САМ системите 37
 
3.1.2 Класификация на САМ системите 38
 
3.1.3 Характеристики на съвременните САМ системи 39
 
3.2 Структура на САМ системите 40
 
3.3 Постпроцесиране 43
 
.3.4 DNC системи 44
 
3.5 Автоматизирано разработване на УП с използване на САМ
 
системи 46
 
3.6 Особености при генериране на УП за различни типове машини с
 
използване на САМ системи 49
 
3.6.1 Стругове и стругови центри 50
 
3.6.2 Обработващи центри 53
 
3.6.3 Електроерозиони и разкроечни машини 55
3.7 Симулиране обработването на детайли с използване на САМ
 
системи 57
 
3.8 Оптимизиране обработването на детайли с използване на САМ
 
системи 60
 
3.9 Перспективи на развитие на САМ системите 63
 
3.10 CAD/CAM системи предлагани на пазара у нас 66
 
ГЛАВА 4 ИНЖЕНЕРНИ ИЗГЛЕДАНИЯ С CAE СИСТЕМИ В
 
МАШИНОСТРОЕНЕТО 70
 
4.1 Приложения на МКЕ 70
 
4.2 Методика за статичен инженерен анализ но МКЕ за 3D моделите
 
машиностроителни изделия 73
 
4.3 Методика за инженерен анализ с CAE на гредови конструкции в
 
машиностроенето 76
 
4.4 Методика за динамичен инженерен анализ за 3D моделите на
 
машиностроителни изделия 81
 
4.4.1 Разработване на методика за динамичен инженерен анализ за 3D
 
моделите на машиностроителни изделия 82
 
4.4.2 Разработване на методика за динамичен инженерен анализ за 3D
 
моделите на багерно работно съоръжение 84
 
4.4.3 Апробация на методиката в среда на CosmosMotion 2007 86
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 91
`