7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Сборник от задачи по висша математика трета част, математически анализ

Сборник от задачи по висша математика трета част, математически анализ

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.70лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа
Функция на повече променливи
 
(1. Вюимдово пространство. Множество от точки в J5n. Редица от точки . §1 Дефиниционна област. Графика. Граница и непрекъснатост на функция m няколко променливи ..... ..... ......
 
У. Частни производни от първи и по-висок ред. Пълен диференциал. . . §1 Съставни функции. Производни и диференциали. Хомогенни функции, t Производна на функция по направление ...........
 
; на Тейлор и Маклорен. . . ...
 
! |.5|§жш1ен екстремум . ... .
 
■ 7. Неявни функции . .
 
; §. Максимум н минимум на неявни функции. Условен екстремум , . -\ I. Смяна на променливите ....
Главя втора
 
Някои приложения на математическия анализ в геометрията
 
§L Векторна функция на един аргумент. Уравнения на линия. Придружаваш триедър. Кривина и торзия. Формули на Френе ....
 
<$2. Уравнение на равнинна линия. Допирателна и нормална права. Дължаща ш дъга . . . .. . ,, .
 
§3. Особен® точки , . .. - - . . . r . i .
 
Пресичане и допиране на равнинни линии . .
 
JJ. Обвявкв . . . . ..... ........ ...
 
§8, Крквнва и радиус на кривината на равнинна крива линия. Център на «©нейна. Еволюта и еволвента - .... . i. . . ,
 
«. Лиш ва равнинни фигури ........ . ....
 
, Обем на тяло с успоредни основи. Обем н лице на повърхнина на ротационно тяло .
 
р. Повърхнини. Допирателна равнина и нормален вектор към повърхнина. Нвкои основни метрични задачи върху повърхнина .
Глава трета Многократен интеграл
 
Ш. Двоен интеграл и провоъгълни координати ... .......
 
Щ, Смяна на променливите в двойния интеграл . . . ...
 
§&. Пресмятане лице на фигура, ... . .
 
ЦС Приложение на двойните интеграли за пресмятане обеми на тела . .
 
§&. Приложение на двойния интеграл за пресмятане лица на повърхнини
 
§6. Троен интеграл . . . . ....... .
 
§7. Приложение на тройните интеграли за пресмятане обема яа тела .
 
Глава четвърта
 
Криволинеен интеграл и интеграл по повърхнина
 
|1. Криволинеен интеграл от I ред. Приложения . . .
 
§2. Крнволннеен интеграл от И ред. Приложения ........ ...
7
 
9
 
13
 
I?
 
18
 
20
 
24
 
25
30
 
33
 
35
 
36
 
39
 
40 42
 
45
 
47
50
 
55
 
64
 
68
 
71
 
74
 
19
82
 
86
§3. Фзрмула на Грийн . . . . . 92
 
§4. Интеграли по повърхнина ... . . 95
 
§5. Формула на Стокс ... . 100
 
§6. Формула на Гаус—Остроградски 102
 
Глава пета
 
Интеграли, зависещи от параметър Несобствени Многократни интеграли
 
§1. Интеграли, зависещи от параметър . 105
 
§2. Несобствени многократни интеграли .... . Ш
 
Глава шеста
 
Обикновени диференциални уравнения §1. Съставяне и приближено решаване на обикновени диференциални уравнения . . . 122
 
§2. Диференциални уравнения с отделени променливи и приводими към
 
тях ... - . . ... 128
 
§3. Линейни диференциални уравнения от първи ред и приводими към тях 1-10 §4. Точни диференциални уравнения. Интегриращи множители - 151
 
§5. Решаване на диференциални уравнения чрез предварително диференциране. Уравнения на Лагранж Килеро . . ... 150
 
§6. Изогонални и ортогонални траектории • • 16<
 
§7. Някои класи диференциални уравнения от по-висок ред . . 169
 
§8. Съществуване и едннственост на решения на диференциално уравнение
 
от първи ред ... .
 
§9. Особени точки... ... Ь7
 
§10. Линейни обикновени'диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти . . . 1 '9
 
§11. Диференциални уравнения на Ойлер . ... 190
 
§12. Интегриране на диференциални уравнения с помощта на редове 1ч3
 
§13. Системи линейни диференциални уравнения с постоянни коефициент и 193
 
Глава седма
 
Линейни частни диференциални уравнения от първи ред
 
§1. Съставяне на частни диференциални уравнения . 2j0
 
§2, Линейни хомогенни частни диференциални уравнения от първи ред . _>? 1
 
§3. Линейни нехомогевни частни диференциални уравнения от първи ред.
 
Отговори и решения
 
Глава I . . . . 221
 
Глава Н . . . 241
 
Глава Ш . . 261
 
Глава IV . ... . . 266
 
Г л а в a V . , 268
 
Глава VI . . . . . . . . , 273
 
Глава VII . . joy

телефон за връзка: 0886 82 47 47

`