7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Статистика за икономисти, Мишев, Цветков 2013г.

Статистика за икономисти, Мишев, Цветков 2013г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Статистика за икономисти - Трето преработено издание - Мишев, Цветков 2013г

За повече информация : 0886 82 47 47 

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
 
Първа глава
 
ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА Ц
 
1.1. Възникване и развитие на статистиката Н
 
1.2. Масови явления, статистически закономерности
 
и статистически подход 12
 
1.3. Статистическа практика 13
 
1.4. Статистиката като наука 14
 
1.5. Основни статистически понятия 15
 
1.5.1. Статистическа съвкупност 15
 
1.5.2. Статистически признак 16
 
1.5.3. Статистическа единица 17
 
1.5.4. Статистически сведения и статистически данни 18
 
1.5.5. Измерване и измерителни скали 18
 
Втора глава
 
СЪБИРАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СВЕДЕНИЯ 20
 
2.1. Обща характеристика на статистическото изследване 20
 
2.1.1. Същност и етапи ; 20
 
2.1.2. Видове статистически изследвания 21
 
2.1.3. Планиране и организация на статистическото изследване 22
 
2.2. Статистическо наблюдение   23
 
2.3. Статистическа групировка 24
 
2.3.1. Обща характеристика 24
 
2.3.2. Видове статистически групировки 25
 
2.3.3. Техника на статистическата групировка 27
 
Трета глава
 
СТАТИСТИЧЕСКИ РЕДОВЕ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 28
 
3.1. Статистически редове....   28
 
3.1.1. Същност и елементи на статистическите редове 28
 
3.1.2. Видове статистически редове 29
 
3.2. Начини за представяне на статистическите редове 34
 
3.2.1. Статистически таблици ....34
 
3.2.2. Графични статистически изображения 36
`