7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Стратегии за интернационализация, дистанционно обучение - Стоянова 2013г.

Стратегии за интернационализация, дистанционно обучение - Стоянова 2013г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Стратегии за интернационализация, дистанционно обучение - Стоянова 2013г.

За повече информация : 0886 82 47 47 

 

Съдържание
Увод 5
 
ПЪРВА ЧАСТ ■
 
СЪЩНОСТ И ПРОЦЕС НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА 7
 
Първа глава
 
СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
 
И НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 7
 
1. Същност на интернационализацията — 7
 
2. Фази на процеса на интернационализация 9
 
3. Същност на стратегията за интернационализация 13
 
4. Мотиви за предприемане на стратегия за интернационализация 15
 
5. Фор|(?и на проявление на интернационализацията 16
 
Втора глава
 
ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА БИЗНЕС СРЕДА 26
 
1. Същност на международната бизнес среда 26
 
2. Фактори на влияние в международната бизнес среда 26
 
Трета глава
 
ПОДХОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА 41
 
Т. Същност на подходите за интернационализация 41
 
2. Видове подходи за интернационализация 42
 
Четвърта глава
 
ФОРМИРАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
 
В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 59
 
1. Управленската теория за формиране и развитие на конкурентните предимства 59
 
2. Драйвъри за конкурентни предимства 70
 
ВТОРА ЧАСТ
 
ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ...... 77
 
Пета глава
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВАТА НА СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ...... 77
 
1. Същност и основни характеристики на смесените предприятия ............................ 77
 
2. Стратегически аспекти на формирането на смесени предприятия 78
 
3. Видове смесени предприятия 79
 
4. Предимства и недостатъци на международните смесени предприятия 87
 
Шеста глава
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ 90
 
1. Предпоставки за сливания и придобивания................................................................................... 90
 
2. Същнос! и видове сливания 90
 
3. Същност и видове придобивания  92
`