7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Цитология, Хистология и Ембриология седмо издание - Вл. Овчаров, Цв. Такева 2015г

Цитология, Хистология и Ембриология седмо издание - Вл. Овчаров, Цв. Такева 2015г

Сумата се прибавя директно в кошницата
14.00лв


Цитология, Хистология и Ембриология седмо издание - Вл. Овчаров, Цв. Такева 2015г

За повече информация : 0886 82 47 47

 

1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 6
1.1 Историческо развитие 6
1.2 Микроскопия. 7
Видове микроскопи 7
1.3 Микроскопски наблюдения 10
1.4. Хистохимия 12
Имунохистохимия 13
Хибридизационни техники 14
1.5 Клетъчни култури 15
1.6 Клетъчно фракциониране 16
1.7 Хистоавторадиография 16
1.8 Рентгеноструктурен анализ 17
 
2. ЦИТОЛОГИЯ 19
2.1 Клетка 19
2.2 Външна морфология на клетката 21
2.3 Вътрешна морфология на клетката 22
2.4 Химичен състав на клетката 22
2.5 Клетъчна мембрана 28
2.6 Структура и функция на протеините в клетъчната.,,
мембрана 1
2.7 Специализирани структури на клетъчната мембранаЗЗ
2.8 Междуклетъчни свързвания и свързвания между-, г
клетките и структури на междуклетъчното вещество '
2.9 Мембранни органели 38
2.9.1 Ендоплазмен ретикулум 39
2.9.2 Ануларни ламели 41
2.9.3 Апарат на Годджи 41
2.9.4 Секреторни везикули 43
2.9.6 Пероксизоми 47
2.9.7 Митохондрии 49
2.9.8 Покрити везикули 51
2.9.9 Ядро 52
2.10 Немембранни органели 59
2.10.1 Рибозоми 59
2.10.2 Синтез на белтък 60
2.10.3 Цитоскелет 63
2.10.4 Клетъчен център и центриоли 68
2.11 Клетъчни включвания 69
2.12 Основни процеси в клетките 71
2.12.1 Функционални системи на клетката 71
2.12.2 Мембранен транспорт 72
2.12.3 Клетъчно сигнализиране 75
2.12.4 Клетъчен цикъл 78
2.12.5 М-фаза 80
2.12.6 Ендомитоза 81
2.12.7 Амитоза 81
2.12.8 Мейоза 81
2.12.9 Клетъчна реактивност и клетъчно движение 83
2.12.10 Клетъчна диференциация, увреждане, ста-8.
реене и клетъчна смърт
 
3. ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ 88
3.1 Тъкани. Класификация 88
3.2 Общи свойства на тъканите 88
3.3 Епителна тъкан 89
 
3.3.1 Видове покривни епители. 91
Еднослойни и многослойни 91
3.4 Съединителна тъкан 95
3.4.1 Съединителна тъкан с недиференцирано меж-.т дуклетъчно вещество
3.4.2 Съединителна тъкан с влакнесто междукпетьч-.^ но вещество '
3.4.3 Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно. ^ вещество
3.4.4 Кръв 119
3.5 Мускулна тъкан 136
3.5.1 Гладка мускулна тъкан 136
3.5.2 Напречнонабраздена (скелетна) мускулна тъкан 138  3.5.3 Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан 144  3.5.4 Миоепителни клетки 146
3.5.5 Други клетки с контрактилна способност 146
3.6 Нервна тъкан 146
3.6.1 Хистогенеза на нервната тъкан 147
3.6.2 Неврони 148
3.6.3 Нервни влакна. Видове 152
3.6.4 Периферни нерви 154
3.6.5 Междуневронни синапси 154
3.6.6 Глия 160
3.6.7. Рецепторни нервни окончания 163
3.6.8 Ефекгорни нервни окончания 165
 
4. ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ 167
4.1. Молекулярни и генетични основи на ембрионап-, ,7
ното развитие
4.2. Полови клетки и гаметогенеза 169
4.2.1. Мъжки полови клетки. 170
4.2.2. Женски полови клетки. 174
4.3. Овариален цикъл. Овулация 178
4.4. Оплождане 180
4.5. Бластогенеза 182
4.6. Имплантация 183
4.7. Формиране на зародишевия диск 184
4.8. Зародишеви обвивки - амнион и хорион. 185
Жълтъчен мехур. 185
Алантоис 185
4.9. Плацентация и плацента 186
4.10. Пъпна връв 188
4.11. Ембрионално кръвообръщение 189
4.12. Оформяне тялото на ембриона 189
4.13.Развитие на зародишевните листа 190
4.14. Производни на зародишевите листа 191
4.14.1. Производни на ектодермата 192
4.14.2. Производни на ендодермата 192
4.14.3. Производни на мезодермата 192
4.14.4. Мезенхим и производните му 194
4.15. Близнаци 194
4.16. Фактори, оказващи влияние върху зародишевото. „
развитие
4.17. Видове малформации 199
 
РЕЧНИК НА СПЕЦИАЛНИТЕ ТЕРМИНИ 201
`