7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Учебник по химия за студенти по хуманна и дентална медицина трето издание - Иванова , Костадинова , Найденов , Николов , Робев 2012г

Учебник по химия за студенти по хуманна и дентална медицина трето издание - Иванова , Костадинова , Найденов , Николов , Робев 2012г

Сумата се прибавя директно в кошницата
13.00лв


Учебник по химия за студенти по хуманна и дентална медицина трето издание - Иванова , Костадинова , Найденов , Николов , Робев 2012г

За повече информация : 0886824747

 

Природа на химичната Връзка (Зл. КостадиноВа)
 
КоВалентна Връзка
 
Метод на Валентните Връзки
 
Метод на молекулните орбитали
 
Видове коВалентни Връзки
 
Хибридизация
 
Параметри на коВалентната Връзка
 
Неполярна и полярна коВалентна Връзка, Полярни и неполярни молекули
 
Йонна Връзка
 
Водородна Връзка
 
Междумолекулни Взаимодействия
 
Комплексни съединения (Зл. КостадиноВа)
 
Координационна теория на Вернер
 
Природа на химичните връзки В комплексните съединения
 
Номенклатура на комплексните съединения
 
Класификация на линандите
 
Стабилност на комплексните съединения
 
Пространствен строеж и изомерия
 
Химична кинетика (К. Найденов)
 
Подходи при изучаване на химичните реакции
 
Стехиометрия на химичния процес
 
Графично представяне хода на химичните процеси
 
Молекулност
 
Понятие за кинетично уравнение
 
Порядък на реакцията
 
Скоростна константа
 
Фактори Влияещи Върху скоростта на реакциите
 
Катализа (К. Найденов)
 
Характеристика на каталитичните процеси
 
Видове каталитични процеси
 
Химично равновесие (К. Найденов)
 
Обратимост на химичните реакции
 
Качествено описание на химичното раВнеВесие. РаВноВесно и стационарно състояние
 
Равновесна константа
 
Реакционна изотерма
 
Температурна зависимост на равновесната константа
 
Начини за Въздействие Върху раВноВесна система
 
Критерии за посоката на спонтанно протичащите процеси (Cm. РобеВ)
 
Дисперсни системи (К. НайденоВ)
 
Разтвори
 
Концентрация на разтворите
 
Разтворимост
 
Идеални и истински разтвори
 
КолигатиВни свойства на разредените разтвори
 
Теория за елктролитната дисоциация (К. НайденоВ)
 
Количествена характеристика на електролитната дисоциация
 
Механизъм на електролитната дисоциация
 
Особености на слабите електролити
 
Особености на силните електролити
 
Киселини и основи
 
ПредстаВи на Арениус.
 
Представи на Брьонстед и Лоури
 
ПредстаВи на Люис
 
Качествено и количествено описание на протолизните процеси
 
АВтопротолиза. Йонно произведение на Водата. pH (К. НайденоВ)
 
АВтопротолитични процеси
 
Водороден показател (pH)
 
Буферни разтвори
 
Хидролизни процеси
 
Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба оснойа
 
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа
 
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и слаба основа
 
Гранично-поВърхностни яВления (М. ИбаноВа)
 
Свободна енергия на гранична поВърхност
 
Енергия на повърхността
 
Повърхностно напрежение
 
Обща характеристика на сорбционните явления
 
Адсорбция. Същност
 
Адсорбция на гранична поВърхност - твърдо тяло и газ
 
Адсорбционна изотерма
 
Адсорбция на гранична поВърхност - течност и газ
 
Повърхностно активни Вещества (ПАВ)
 
Адсорбция на гранична повърхност - тбърдо тяло и течност
 
Значение на гранично-повърхностните яВления
 
Хроматографски анализ
 
Колоидни дисперсни системи (М. Иванова)
 
ПолучаВане на колоидни дисперсни системи
 
Дисперсионни методи
`